برگزاری دوره آموزشی طرح دانشنامه ازدواج - صبوران همدل